Android Market
Gboard แป้นพิมพ์ของ Google free download

Gboard แป้นพิมพ์ของ Google

25.51MB   Version: 6.1.71.149620197-armeabi-v7a

ดาวน์โหลด
Gboard แป้นพิมพ์ของ Google
Gboard แป้นพิมพ์ของ Google
Gboard แป้นพิมพ์ของ Google
Gboard แป้นพิมพ์ของ Google
Gboard แป้นพิมพ์ของ Google

Gboard แป้นพิมพ์ของ Google คำแนะนำ

Gboard มีทุกสิ่งที่คุณชื่นชอบจากแป้นพิมพ์ของ Google ไม่ว่าจะเป็นความเร็วและความน่าเชื่อถือ การเลื่อนนิ้วเพื่อพิมพ์ การพิมพ์ด้วยเสียง และอื่นๆ รวมถึงมี Google Search ในตัวด้วย ไม่ต้องสลับแอปไปมาอีกต่อไป เพียงค้นหาแล้วแชร์จากแป้นพิมพ์ได้เลย

Gboard ยังมีการค้นหาอีโมจิเพื่อช่วยให้คุณพบอีโมจิได้เร็วขึ้น ตลอดจนการค้นหา GIF และการพิมพ์หลายภาษาเพื่อให้คุณสลับไปมาระหว่างภาษาต่างๆ ได้ขณะที่พิมพ์

การเลื่อนนิ้วเพื่อพิมพ์ — พิมพ์ได้เร็วขึ้นโดยเลื่อนนิ้วจากตัวอักษรหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง

การพิมพ์ด้วยเสียง — พิมพ์ตามคำบอกได้ง่ายๆ ทุกที่ทุกเวลา

ค้นหาและแชร์ทุกอย่างจาก Google: — กดที่ G เพื่อค้นหาและแชร์:
• ร้านค้าและร้านอาหารใกล้เคียง
• การพยากรณ์อากาศ
• บทความข่าวสาร
• ผลการแข่งขันกีฬา
• และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณจะค้นหาใน Google

การค้นหาอีโมจิ — ค้นหาอีโมจิที่ต้องการได้เร็วขึ้น

GIF — ค้นหาและแชร์ GIF เพื่อแสดงปฏิกิริยาที่ตรงใจคุณ (ใช้ได้ในแอปที่รองรับแป้นพิมพ์รูปภาพเท่านั้น)

การพิมพ์หลายภาษา — ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างภาษาด้วยตนเองอีกต่อไป Gboard จะแก้ไขอัตโนมัติและแนะนำจากภาษาที่คุณเปิดใช้อยู่โดยไม่ต้องแตะแป้นรูป

Google แปลภาษา — แปลทันทีขณะพิมพ์ในแป้นพิมพ์

เคล็ดลับมือโปร:
• กด Enter ค้างไว้เพื่อเลือกอีโมจิหลายร้อยรายการจากแอปใดก็ได้ (Android 4.4 ขึ้นไป)
• เรียนรู้ขณะที่คุณพิมพ์: ไม่ต้องเพิ่มคำลงในพจนานุกรมส่วนตัวด้วยตนเอง พิมพ์คำเพียงครั้งเดียวและคุณก็สามารถพิมพ์ด้วยท่าทางสัมผัสหรือค้นหาคำดังกล่าวในการแนะนำครั้งถัดไป กดคำแนะนำค้างไว้เพื่อนำออกจาก “คำที่เรียนรู้” หรือพจนานุกรมของแป้นพิมพ์
• ซิงค์คำที่เรียนรู้จากอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงคำแนะนำ (เปิดใช้ในการตั้งค่า Gboard → พจนานุกรม → ซิงค์คำที่เรียนรู้)
• การควบคุมเคอร์เซอร์ด้วยท่าทางสัมผัส: เลื่อนนิ้วไปตามแป้นเว้นวรรคเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์
• การลบด้วยท่าทางสัมผัส: เลื่อนไปทางซ้ายจากแป้นลบเพื่อลบคำหลายคำอย่างรวดเร็ว
• ทำให้แถวตัวเลขพร้อมใช้งานตลอดเวลา (เปิดใช้ในการตั้งค่า → ค่ากำหนด → แถวตัวเลข)
• คำแนะนำสัญลักษณ์: แสดงคำแนะนำง่ายๆ บนแป้นเพื่อเข้าถึงสัญลักษณ์ด้วยการกดค้าง (เปิดใช้ในการตั้งค่า Gboard → ค่ากำหนด → กดค้างเพื่อใช้สัญลักษณ์)
• โหมดใช้มือเดียว: ในโทรศัพท์ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ ตรึงแป้นพิมพ์ไว้ทางด้านซ้ายหรือขวาของหน้าจอโดยกด Enter ค้างไว้และเลือกไอคอนนิ้วหัวแม่มือ
• สัญลักษณ์ด่วน: ทำท่าทางสัมผัสจากแป้น “?123” เพื่อสลับเป็นแป้นพิมพ์สัญลักษณ์ชั่วคราวและแทรกสัญลักษณ์
• เปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อย่างรวดเร็ว: ทำท่าทางสัมผัสจากแป้น SHIFT ไปยังตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
• ธีม: เลือกธีมที่มีหรือไม่มีขอบแป้นเพื่อให้เหมาะกับสไตล์ของคุณ
รองรับกว่า 120 ภาษา:
อังกฤษ, แอฟริคานส์, แอลเบเนีย, อาหรับ, อาร์เมเนีย, อาร์เซอร์ไบจัน, บาชคีร์, บาสก์, เบลารุส, เบงกอล, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บัลแกเรีย, เมียนมา, คาตาลัน, ซีบัวโน, คอร์ซิกา, โครเอเชีย, เช็ก, เดนมาร์ก, ดารี, ดัตช์, เอสเปอรันโต, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, ฟริเซียน, กาลิเซีย, จอร์เจีย, เยอรมัน, กรีก, กรีนแลนด์, กวารานี, เฮติครีโอล, เฮาซา, ฮิบรู, ฮินดี, ฮังการี, ไอซ์แลนดิก, อิกโบ, อินโดนีเซีย, ไอริช, อิตาลี, ชวา, กันนาดา, คาซัค, เคิร์ด, คีร์กิซ, ละติน, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาซีโดเนีย, มาลากาซี, มาเลย์, มาลายาลัม, มอลตา, แมนซ์, มราฐี, มองโกเลีย, มอนเตเนโกร, เนปาล, โซโทเหนือ, นอร์เวย์, เนียนจา, โอโรโม, ปาเปียเมนโต, พาชโต, เปอร์เซีย, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอร์เบีย, เซโซโท, โชนา, สิงหล, สโลวัก, สโลวีเนีย, โซมาลี, สเปน, ซุนดา, สวาฮิลี, สวีเดน, ตากาล็อก, ทาจิก, ทมิฬ, ทาทาร์, เตลูกู, ไทย, ท็อกพิซิน, ตุรกี, เติร์กเมน, ยูเครน, อูรดู, อุยกูร์, อุซเบกีสถาน, เวียดนาม, เวลส์, วอลอฟ, ยิดดิช, โยรูบา, โคซา, ซูลู
การจัดวางเพิ่มเติม:

เขมร, ตูร์วาลี, ธิเบต, ลาว, ลิงกาลา, สรานานตองโก, อัมฮาริก
ดูทั้งหดม..

Gboard แป้นพิมพ์ของ Google ข้อมูลของแอพ

Package name: com.google.android.inputmethod.latin

Version: 6.1.71.149620197-armeabi-v7a

Requirement: Android  4.2

Gboard แป้นพิมพ์ของ Google ผู้วิจารณ์

4

452
ดี
64
ไม่ดี
  • yusuf

    hebat...

มากกว่า..

วิธีการใช้ไลน์สแกนคิวอาร์โค้ด:

tips to use qrcode

Similar to Gboard แป้นพิมพ์ของ Google